ข้อตกลงและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่ nftiseasy.io (“เว็บไซต์”) ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ควบคุมการเข้าถึง และการใช้เว็บไซต์ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล ข่าวสาร บทความ การซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งไม่สามารถแทนที่ได้ (Non-Fungible Token) (“บริการ”) เราขอให้คุณศึกษาข้อตกลงนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนการใช้งานเว็บไซต์ทุกครั้ง หากคุณใช้งานต่อไป ถือว่าคุณได้ตกลงและยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ทุกประการ

บัญชีและการเป็นสมาชิก

เมื่อคุณสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณ รวมถึงกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เราอาจทำการตรวจสอบบัญชีก่อน ขณะ หรือภายหลังที่ใช้งานเว็บไซต์ของเรา การให้ข้อมูลติดต่อที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ อาจส่งผลให้บัญชีของคุณถูกระงับชั่วคราวหรือยกเลิกการใช้งาน คุณมีหน้าที่แจ้งให้เราทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้บัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทของคุณ รวมถึงความเสียหาย และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทดังกล่าว เราอาจระงับปิดการใช้งานชั่วคราวหรือลบบัญชีของคุณ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบงส่วน หากเราตรวจพบว่าคุณได้ฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อตกลงนี้ รวมถึงการกระทำหรือเนื้อหาของคุณมีแนวโน้มที่จะทำลายชื่อเสียงของเรา หรือการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ หากเราลบบัญชีของคุณด้วยเหตุผลข้างต้นคุณจะไม่สามารถลงทะเบียนใหม่สำหรับการให้บริการของเราได้ เราอาจปิดกั้น email และ IP address ของคุณเพื่อป้องกันการลงทะเบียนในอนาคต

เนื้อหาของผู้ใช้งาน

เราไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งบนเว็บไซต์ในระหว่างการใช้บริการ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความถูกต้อง คุณภาพ ความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมและความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการใช้เนื้อหาที่ส่งทั้งหมด เราอาจตรวจสอบและทบทวนเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่คุณส่งหรือสร้างขึ้นโดยใช้บริการของเรา เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาต การใช้งานเว็บไซต์ของคุณไม่ได้ให้สิทธิเราในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นหรือจัดเก็บไว้ในบัญชีผู้ใช้งานของคุณเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ การตลาด หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน แต่คุณให้สิทธิเราในการเข้าถึง คัดลอก แจกจ่าย จัดเก็บ ส่ง จัดรูปแบบใหม่ แสดง และดำเนินการเนื้อหาของบัญชีผู้ใช้งานของคุณตามความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่คุณเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบายใด ๆ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัย

ความถูกต้องของข้อมูล

ในกรณีที่ข้อมูลบนเว็บไซต์มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ความไม่ถูกต้อง หรือการกระทำที่อาจเกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษและข้อเสนอต่าง ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ ไม่ว่าด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน หากข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์หรือในบริการที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า รวมถึงภายหลังจากที่คุณส่งคำสั่งซื้อแล้ว เราไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงแก้ไขหรือชี้แจงข้อมูลบนเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินค้าหรือบริการ เว้นแต่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมถึงวันที่ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์หรือสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง

การให้บริการของบุคคลภายนอก

หากคุณตกลงที่จะใช้งาน เข้าถึง หรือใช้บริการของบุคคลภายนอก โปรดทราบว่าการเข้าถึงและการใช้บริการอื่น ๆ ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวเท่านั้น เราไม่รับรอง ไม่รับผิดชอบ หรือไม่รับประกันในการให้บริการอย่างใด ๆ ของผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าว รวมถึงเนื้อหาหรือลักษณะจัดการกับข้อมูล รวมถึงข้อมูลของคุณ หรือการโต้ตอบใด ๆ ระหว่างคุณกับผู้ให้บริการภายนอก คุณตกลงจะไม่เรียกร้องอย่างใด ๆ กับเราในส่วนที่เกี่ยวกับบริการดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน การเข้าถึง หรือการใช้บริการดังกล่าวนี้ ตลอดจนแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว มาตรการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของข้อมูล หรือนโยบายอื่น ๆ ของผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าว คุณตกลงและรับทราบว่าเราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณบางประการตามความจำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานหรือการใช้บริการอื่น ๆ ของผู้ให้บริการภายนอก

การสำรองข้อมูล

เราทำการสำรองข้อมูลเว็บไซต์และเนื้อหาเป็นประจำ และจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้การสำรองข้อมูลเหล่านี้มีความสมบูรณ์และถูกต้อง ในกรณีที่ฮาร์ดแวร์ล้มเหลวหรือข้อมูลสูญหายเราจะกู้คืนข้อมูลสำรองโดยอัตโนมัติเพื่อลดผลกระทบและเวลาหยุดทำงาน

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับเว็บไซต์ดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่จะระบุในข้อตกลงนี้ไว้โดยเฉพาะ ซึ่งเราไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบหรือประเมินผล รวมถึงเราไม่รับประกันการนำเสนอทางธุรกิจหรือของบุคคลใด ๆ หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ต่อสินค้าหรือบริการ และเนื้อหาของบุคคลที่สามอื่น ๆ คุณควรตรวจสอบเนื้อหาทางกฎหมายและเงื่อนไขอื่น ๆ อย่างละเอียดรอบคอบในการใช้งานเว็บไซต์ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงค์จากเว็บไซต์นี้ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ถือเป็นความเสี่ยงภัยของคุณแต่เพียงผู้เดียว เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

ข้อห้ามการใช้งาน

นอกเหนือจากข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ ห้ามมิให้คุณใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ในกรณีต่อไปนี้ (1) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (2) ชักชวนผู้อื่นให้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมายใด ๆ (3) กระทำผิดกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงคำสั่งของหน่วยงานราชการ ทั้งกฎหมายภายในประเทศและต่างประเทศ (4) ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือของผู้อื่น (5) หมิ่นประมาท ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่ เนื่องจากเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิด หรือความพิการ หรือลักษณะอื่นใดในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม (6) ส่งข้อมูลอันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด (7) เพื่อส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายอย่างใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงาน สินค้า การให้บริการ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์อื่น หรืออินเทอร์เน็ต (8) เพื่อรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (9) เพื่อส่งข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ การหลอกลวงบนอินเตอร์เน็ต ข้ออ้าง เว็บสไปเบอร์ การรวบรวมข้อมูล (10) เพื่อจุดประสงค์อนาจาร ผิดศีลธรรม หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างใด ๆ (11) เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงการไม่ปฏิบัติตามด้านความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการของเรา เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของเรา เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการใช้บริการของคุณ หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากละเมิดการใช้งานตามข้อห้ามการใช้งานดังกล่านี้

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่อาจตีความได้ว่าเราได้โอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ให้แก่คุณ โดยกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นของเราหรือของบุคคลที่สามเท่านั้น เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟฟิก โลโก้ และงานอันมีลิขสิทธิ์อย่างใด ๆ ทั้งหมดที่ใช้ร่วมกับเว็บไซต์หรือบริการของเราอยู่ภายใต้สิทธิและกรรมสิทธิ์ของเราแต่เพียงผู้เดียว เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิก โลโก้ และงานอันมีลิขสิทธิ์อย่างใด ๆ ที่ใช้ร่วมกับเว็บไซต์หรือบริการของเราอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามอื่น ๆ การใช้เว็บไซต์และบริการของเราไม่ได้กำหนดให้คุณมีสิทธิหรือได้รับอนุญาตในการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์อื่นใดในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวนี้ของเราหรือของบุคคลที่สาม

การรับประกัน

คุณตกลงและยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์ของเราเป็นการตัดสินใจในการยอมรับความเสี่ยงต่าง ๆ ของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณยอมรับว่าข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ของเรามีลักษณะ "เท่าที่เป็นอยู่" และ "เท่าที่มีอยู่" เท่านั้น เราขอปฏิเสธอย่างชัดเจนถึงการรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงการรับประกันอย่างใด ๆ เกี่ยวกับการให้บริการ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะบางอย่าง และการไม่ละเมิดสิทธิใด ๆ เราไม่รับประกันว่าบริการจะตรงตามความต้องการของคุณหรือการให้บริการจะไม่หยุดชะงัก ตรงกำหนดเวลา ความปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด และเราไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการ หรือความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากบริการ หรือข้อบกพร่องในบริการจะได้รับการแก้ไข คุณเข้าใจและยอมรับว่า เนื้อหา หรือข้อมูลใด ๆ ที่จัดส่งหรือได้รับจากการใช้บริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณ และคุณตกลงรับผิดชอบความเสียหายอย่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญเสียข้อมูลอันเป็นผลมาจากจัดส่งเนื้อ วัสดุ หรือข้อมูลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว เราไม่รับประกันบริการใด ๆ ที่ได้รับผ่านการให้บริการหรือธุรกรรมใด ๆ ของเรา คำแนะนำหรือข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่คุณได้รับจากเราหรือผ่านการให้บริการไม่ถือเป็นการรับประกันหรือรับรองจากเรา

ข้อจำกัดความรับผิด

เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ ในความเสียหายในทางอ้อม โดยอุบัติเหตุ ความเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ รวมถึงค่าเสียหายที่สืบเนื่องจากความเสียหาย ความเสียหายจากการสูญเสียกำไร รายได้ รายรับ ค่าความนิยม การใช้เนื้อหา ผลกระทบต่อธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียเงินออมที่คาดไว้ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงด้านสัญญา ละเมิด การรับประกัน การฝ่าฝืนกฎหมาย ความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทำอื่น ๆ แม้ว่า เราจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว หรืออาจมีการคาดการณ์ถึงความเสียหายดังกล่าวข้างต้นนี้ เว้นแต่กฎหมายหรือศาลกำหนด ความรับผิดในค่าเสียหายทั้งหมดดังกล่าวนี้ คุณตกลงและรับทราบดีว่า เราได้จำกัดความรับผิดไว้ที่จำนวนเงินค่าบริการที่ได้รับจากคุณในแต่ละครั้งเท่านั้น ข้อจำกัดความรับผิดนี้ รวมถึงข้อยกเว้นความรับผิดให้ใช้บังคับถึงกรณีที่การแก้ไขเยียวยาไม่สามารถชดเชยความเสียหายหรือการไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่เป็นสาระสำคัญของข้อตกลงนี้ได้

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราสำหรับความเสียหาย สูญหาย ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผลที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งเกิดจากข้อกล่าวหา การเรียกร้อง การดำเนินการ ข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ของบุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณในการใช้เว็บไซต์ และบริการของคุณ หรือการกระทำอย่างใด ๆ ไม่ว่าด้วยเจตนาหรือประมาทของคุณแต่เพียงผู้เดียว

ความปลอดภัยของข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้ เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) ที่เกี่ยวข้องต่างๆ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

การเป็นโมฆะ

ในกรณีที่ สิทธิ หน้าที่ ข้อตกลงและเงื่อนไข ข้อจำกัดความรับผิด ข้อยกเว้นความรับผิด หรือข้อตกลงใด ๆ ไม่อาจใช้บังคับได้ตามกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีเขตอำนาจ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงและเงื่อนไขในส่วนอื่นมีผลใช้บังคับและมีผลผูกพันเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอย่างสมบูรณ์

เนื้อหาและการโพสต์

คุณไม่สามารถแก้ไข พิมพ์ หรือคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ รวมถึงการรวมส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ไว้ในงานอื่นใด ไม่ว่าจะในรูปแบบเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือรวมส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์กับเว็บไซต์อื่นโดยการปกปิดการสร้าง หรือการกระทำอื่น ๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์จากเราก่อน

คุณต้องไม่ส่งเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท ฉ้อโกง ลามก อนาจาร คุกคาม ล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น หรือเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คุณต้องไม่ส่งเนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด คุณต้องไม่ส่งเนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือรหัสอื่น ๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อขัดขวาง สร้างความเสียหาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือฮาร์ดแวร์ใด ๆ ในการส่งไฟล์บนเว็บไซต์ คุณตกลงและยินยอมให้เราทำการลบไฟล์ใด ๆ เมื่อใดก็ได้ และด้วยเหตุผลใดก็ตาม

การระงับข้อพิพาท

ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมทั้งปัญหาการผิดสัญญาการเลิกสัญญา ความสมบูรณ์ของสัญญานี้ หรือการละเมิด ให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทยและศาลไทยที่มีเขตอำนาจ

การโอนสิทธิหน้าที่

คุณไม่สามารถโอนสิทธิ หน้าที่ ความรับผิด ขายต่อ อนุญาตช่วง มอบหมายสิทธิ หรือภาระผูกพันใด ๆ ของคุณ ภายใต้ข้อตกลงนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราก่อน ซึ่งการยินยอมจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราอาจทำการโอนสิทธิ หน้าที่ หรือภาระผูกพันธ์ใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลอื่นได้

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือสินค้าและบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า โดยข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่จะมีผลบังคับใช้เมื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ เมื่อดำเนินการแล้วเราจะแก้ไขวันที่แก้ไขไว้ด้านล่างของหน้านี้ การใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถือว่าคุณตกลงและยินยอมในข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

คุณตกลงและรับทราบว่า คุณได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด การใช้เว็บไซต์หรือบริการของเว็บไซต์ ถือว่าคุณตกลงและยินยอมผูกพันธ์ตามข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ตกลงในเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ รวมถึงการใช้บริการบนของเว็บไซต์ของเรา

ช่องทางการติดต่อ

หากคุณต้องการติดต่อเราเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หรือต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถติดต่อเราได้โดยส่งอีเมลมาที่ nftiseasy@gmail.com

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564