นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล

nftiseasy.io (“เว็บไซต์”)เราตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้อธิบายการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้โดยตรงจากคุณ ดังนี้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เราโดยตรง เช่นการสมัครสมาชิกผ่านหน้าเว็บไซต์ ทางโทรศัพท์ อีเมล Facebook
Login Google Login LINE Login เป็นต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เช่น ดิจิทัลแพลฟอร์ม บุคคลภายนอก หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น
ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
ข้อมูลบัญชี เช่น ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน ประวัติการใช้งาน เป็นต้น
ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address คุกกี้ ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น
ข้อมูลอื่น ๆ เช่น บทความ รูปภาพ และข้อมูลอื่น ๆ เป็นต้น

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังต่อไปนี้ เมื่อเราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้

ผู้เยาว์

หากคุณอายุต่ำกว่า 20 ปี เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่สามารถระบุตัวตนได้ เราอาจจำเป็นให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณรับทราบและให้ความยินยอมกับเรา หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ยาว์โดยไม่ได้รับการยืนยันความยินยอมจากผู้ปกครอง
เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราการให้บริการของเรา ไม่ได้มุ่งเน้นให้บิการแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
ดังนั้นเราจะไม่รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ของบุคคลดังกล่าว หากทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลดังกล่าวโดยไม่ได้รับการยืนยันความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบบุคล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยเราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้บนเซิฟเวอร์ของเราภายในประเทศไทย

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้คุณได้ใช้บริการของเราได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของคุณ เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยเราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้บนเซิฟเวอร์ของเราภายในประเทศไทย

 • เพื่อสร้างและการจัดการบัญชี
 • เพื่อการจัดเตรียมการให้บริการ
 • เพื่อปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
 • เพื่อการบริหารจัดการของเรา
 • เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย
 • เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
 • เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน
 • เพื่อรองรับการใช้งาน
 • เพื่อจัดส่งข้อมูล ข่าวสาร บทความ
 • เพื่อการตลาดทางตรง
 • เพื่อการป้องบัญชีผู้ใช้งานที่ไม่เหมาะสม
 • เพื่อการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของคุณหรือกฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ดังต่อไปนี้

การให้บริการ

เราจแบ่งปันข้อมูลของคุณเท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของเรา เราอาจรวบมรวมข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการให้บริการต่าง ๆ เข้าด้วยกันภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์กับคุณและผู้อื่นมากขึ้น

เว็บไซต์ของเราอนุญาตให้คุณแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น บทความ ความคิดเห็น รูปภาพ วิดีโอ และ อื่น ๆ คุณยังสามารถแบ่งปันเนื้อหาดังกล่าวบนโซเชียลมีเดียให้แก่ทุกคนได้ทุกที่ ผู้อื่นจะสามารถค้นหา และดูเนื้อหาที่คุณแบ่งปันได้

พันธมิตรทางธุรกิจ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างกับพันธมิตรทางธุรกิจนั้นเพื่อประสานงานในการให้บริการ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของบริการของเรา

ผู้ให้บริการ

เราอาจใช้ผู้ให้บริการเพื่อช่วยในการให้บริการของเรา เช่น การตลาด การพัฒนา การชำระเงิน เป็นต้น ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานเหล่านี้และมีหน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการนี้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง

การถ่ายโอนธุรกิจ

เราจะเปิดเผยข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับการปรับโครงสร้างองค์กร การปรับโครงสร้างใหม่ การควบรวมหรือการขายกิจการ หรือการถ่ายโอนสินทรัพย์อื่น ๆ โดยมีเงื่อนไขว่าฝ่ายที่รับโอนตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติกับข้อมูลส่วนตัวของคุณในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

การบังคับใช้กฎหมาย

ในกรณีที่จำเป็นตามกฎหมายหรือเมื่อหน่วยงานราชการร้องขอ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น ศาล หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

เราอาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ โดยเราจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศปลายทางดังกล่าวมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอหรือต่ำกว่าประเทศไทย เราจะดำเนินการตามที่เห็นว่าจำเป็นอย่างน้อยตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายของประเทศนั้นๆ กำหนดไว้

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณมีความสัมพันธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของคุณได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้ เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

สิทธิขอถอนความยินยอม (withdrawal of consent) หากคุณได้ให้ความยินยอมไว้ เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร

สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึง มีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่เราไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

สิทธิขอคัดค้าน (right to object) คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่คุณสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์

สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) คุณมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของเรา หรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่คุณขอให้เราระงับการใช้ไว้แทน

สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ คุณสามารถแก้ไขประวัติสมัครงาน โฆษณาตำแหน่งงาน หรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา

สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถติดต่อเราตามช่องทางติดต่อเราตามรายละเอียดท้ายนโยบายฉบับนี้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ ซึ่งทางเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของคุณภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำร้องขอ เราจะแจ้งเหตุผลการปฏิเสธให้คุณทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล หรือ โทรศัพท์ เป็นต้น

การโฆษณาและการตลาด

เพื่อประโยชน์ในการได้รับสินค้าและบริการของเรา เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงสินค้าหรือบริการ และทำการตลาดผ่าน Google หรือ Facebook และอื่น ๆ เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้บริการเหมาะสมกับคุณ

เว็บไซต์ของเราอาจแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามเพื่ออำนวยความสะดวกในบริการของเรา บุคคลที่สามเหล่านี้อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการเหล่านี้เท่านั้น และมีหน้าที่ไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น

การติดต่อสื่อสาร

เราอาจส่งข้อความ ข่าวสาร หรือบทความ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคุณ หากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากเราผ่านทางอีเมลอีกต่อไป คุณสามารถกด "ยกเลิกการติดต่อ" ในลิ้งก์อีเมล หรือติดต่อเราผ่านทางอีเมล

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (cookies and similar technologies)

เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เราจะใช้เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (cookies) หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง (similar technologies) เพื่อพัฒนาการเข้าถึงบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์

หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเรา การปฏิเสธนี้จะไม่มีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเรา จำกัดการเข้าถึงฟังกชันการใช้งานบางอย่าง ไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งเหตุการณ์ละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางประกาศบนเว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ เป็นต้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบรายละเอียดที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์หรืออีเมล

นโยบายฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

นโยบายคลของเว็บไซต์อื่น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้สำหรับการให้บริการ และการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางทางเว็บไซต์เรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ โทร: 064-664-6999 หรือ nftiseasy@gmail.com